Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu internetowego ALGAZ.PL

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.ALGAZ .PL prowadzony przez Algaz Sp.J Mirosław Kochanowski Krzysztof Wiśniewski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 37 w Olsztynie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045428 , NIP: 739-010-02-78, REGON: 510550929 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branż AGD, RTV, TECHNIKA GRZEWCZA, za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Jagiellońska 37, 10-273 Olsztyn, pod numerem telefonu: 89 535 87 05, pod adresem poczty elektronicznej:
  biuro@algaz.pl

  sklep@algaz.pl

 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ALGAZ.PL towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu ALGAZ.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym ALGAZ.PL kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego . ALGAZ.PL a cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego ALGAZ.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7.  Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego ALGAZ.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 8.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego ALGAZ.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 10.  W przypadku zakupów towarów wyprzedażowych (powystawowych) towar można zamawiać wyłącznie po jednej sztuce.

 11. W przypadku zamawiania towarów wyprzedażowych (powystawowych) w razie złożenia zamówień na kilka towarów wyprzedażowych Kupujący otrzyma osobne dokumenty zakupu a poszczególne towary wyprzedażowe mogą zostać dostarczone osobno.

2. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie internetowym ALGAZ.PL można dokonywać:
  - poprzez stronę internetową sklepu
  ALGAZ.PL - wypełniając formularz na stronie sklepu,
  - telefonicznie - dzwoniąc pod numer 89 535 87 05 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18  (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).-

 2.  Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 3.  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Algaz Sp.J. ul. Jagiellońska 37, 10-273 Olsztyn, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@algaz.pl, ("Odstąpienie od umowy w 14 dni"). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu  formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7.  Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Algaz Sp.J. ul. Jagiellońska 37, 10-273 Olsztyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

 9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Algaz Sp.J. przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. PŁATNOŚĆ

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

 2. W sklepie ALGAZ.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  - Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Algaz Sp.J. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; jeśli dokonanie przelewu w tym terminie nie jest możliwe, prosimy o niezwłoczny kontakt z operatorem zamówienia;
  - Płatność gotówką – w siedzibie firmy

 3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Sposób płatności oraz podczas składania zamówienia.

 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem).

 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.

4. ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE PODATKIEM VAT

 1.  Od dnia 1 lipca 2015 r. następujące towary objęte są mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT:
  - Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,
  - Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smart fony,
  - Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.-

 2.  Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT na towary wskazane w pkt 1 powyżej stosuje się w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  - kupującym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  - łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.-

 3. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

 4. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w pkt 3, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w pkt 1.

 5.  W przypadku jednolitych gospodarczo transakcji spełniających przesłanki opisane w pkt 2, zapłata ceny za towary nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Kupującego, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, które umożliwiają  identyfikację składającego zlecenie płatnicze albo w systemie ratalnym.

 6. Sprzedający realizuje zamówienia podlegające procedurze odwróconego obciążenia VAT zawsze ze  stawką VAT z karty towarów. W przypadku podlegania danej transakcji mechanizmowi odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów poniżej wymienionych dokumentów na adres: Joanna Szczegielska, Dział Księgowości NEONET S.A. ul. Żmigrodzka 242d, 51-131 Wrocław z dopiskiem VAT NP w celu wystawienia dokumentu korygującego stawkę VAT:
  -  zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy, że Kupujący jest czynnym podatnikiem VAT – nie starsze niż 14 dni,
  - oświadczenie osoby fizycznej, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego z czytelnym podpisem i pieczęcią firmową wraz z numerem rachunku bankowego z którego zostanie dokonana płatność/do którego została przypisana karta,-
  - potwierdzenie dokonania płatności.-

 7.  Sprzedający weryfikuje, czy Kupujący, o którym mowa w pkt 6, figuruje jako podatnik VAT czynny i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia korektę faktury do stawki „NP” oraz dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu podatku VAT.

5. DOSTAWA

 1.  Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2.  Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

 3.  Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu ALGAZ.PL. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego ALGAZ.PL

 4.  Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. 

 5.  Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście .

 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 7. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia.

 8. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest w karcie produktu każdego z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu ALGAZ.PL oraz podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

 9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

   

6. GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym ALGAZ.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera(dalej zwanego „Gwarantem”).

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

 3. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

 4. Dokument gwarancyjny, który Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki - naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na dokumencie gwarancyjnym, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.

 5. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 6. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 7.  Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta.

7. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta - lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  -  złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).-

 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego -  wypełniony dokument gwarancyjny.

 4. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

 5. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

 7. Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego ALGAZ.PL rów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego ALGAZ.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. Jagiellońska 37, 10-273 Olsztyn, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 4. Algaz Sp.J. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 37, 10-273 Olsztyn jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących  w sklepie internetowym ALGAZ.PL Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Kupującego z tej formy płatności). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Algaz Sp.J. oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@algaz.pl. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

 5.  Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: Polityka prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 7.  Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ALGAZ.PL jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 8.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ALGAZ.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 9. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym ALGAZ.PL dziby spółki Algaz Sp.J. Jagiellońska 37, 10-273 Olsztyn.

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ALGAZ.PL wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego ALGAZ.PL zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym ALGAZ.PL konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.02.2017 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

DARMOWA DOSTAWA DUŻEGO AGD NA TERENIE OLSZTYNA!!!